top of page

ฮักษากลางเวียง บริการตรวจเชื้อ

COVID-19 

Screen Shot 2563-04-12 at 14.06.43.png
  • เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และคนที่คุณรัก ตรวจเลือดหลัง การเก็บตัว 14 วัน เพื่อลดความกังวลของตนเองและผู้คนรอบข้าง

  • ตรวจเลือดหาโควิดโดยไม่ต้องลงจากรถ

  • ชุดตรวจผ่านมาตรฐาน อย. กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย

  • แปลผลพร้อมให้คำแนะนำโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

เงื่อนไขและข้อมูลต่างๆ 

  • ลูกค้าต้องจองผ่าน Online โดย ผ่านเว็บ หรือ Line เท่านั้น

  • ลูกค้าต้องได้รับคำปรึกษา ก่อนการตรวจทุกครั้ง

  • ระยะเวลาในรับบริการประมาณ 5-10 นาที

  • ผู้รับบริการไม่ต้องลงจากรถ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างที่รถเลย

  • รอผลการตรวจไม่เกิน  1 วัน 

  • การตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรอง และควรตรวจซ้ำหากมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

bottom of page